Skandinaviska Barnmissionen är en allkristen hjälp- och livräddarorganisation som finns representerad i hela Norden. Vårt arbete bedrivs till huvudsak av insamlade privata medel. Vi får även hjälp av de olika Nordiska ländernas biståndsorgan såsom SIDA, DANIDA, NORAD och FINIDA.

90% av alla de medel vi samlar in kommer från våra faddrar och enskilda givare.

Skandinaviska Barnmissionen har meriterat sig som en hjälporganisation där inkomna medel bevisligen kommer till sitt rätta ändamål. Detta utan höga administrativa kostnader.
Vi har bland de lägsta administrativa kostnaderna bland hjälporganisationer i Norden.
Skandinaviska Barnmissionens stadgar har tagit fasta på att arbeta under dubbelverkande trygghet vad gäller ekonomisk förvaltning av givarnas medel.

Ingen anställd eller annan som är knuten till dess verksamhet äger rätt att ta emot kontanta gåvor. Alla gåvor skall av givaren själv insättas på Stiftelsens plus- eller bankgiro.

Endast två av styrelsemedlemmarna, speciellt utvalda äger rätt att i förening teckna Stiftelsen i ekonomiska frågor.Stiftelsen har tilldelats s.k. 90-konto hos Plusgirot. Därmed är Stiftelsen underställd statens organ för insamlingskontroll, SFI. Alla givare äger rätt att läsa årsredovisningen.