§ 1 NAMN

 

Denna stiftelses namn är ”SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN”.

§ 2 ÄNDAMÅL

 

Stiftelsens ändamål är att på evangelisk kristen grund bedriva hjälpverksamhet och evangelisera bland nödlidande människor, speciellt barn och ungdom och familjer i fattiga länder, östländerna och de nordiska länderna.

 

Hjälpverksamheten skall präglas av kontinuitet. Även punktinsatser kan förekomma.

§ 3 MEDEL TILL VERKSAMHETEN

 

Stiftelsens verksamhet skall finansieras genom faddergåvor och bidrag bland annat från allmänheten, organisationer, kyrkor, församlingar, företag och statliga organ.

§ 4 STYRELSE

 

Stiftelsen angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av minst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst två tredjedelar (2/3) av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 5 STYRELSENS KONSTITUTION

 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande samt (om nödvändigt utom styrelsen) sekreterare och kassör. Dessa utses varje gång för en period av ett (1) år. Styrelsen utser själv nya styrelseledamöter.

§ 6 STIFTELSENS SÄTE

 

Stiftelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 7 FIRMATECKNARE

 

Beslut om firmatecknare skall fastställas på årsmötet enligt § 14 och gälla för perioden intill nästkommande årsmöte.

§ 8 SAMMANTRÄDEN

 

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år på ordförandes kallelse.

 

Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen inom 30 dagar då revisor eller två (2) ledamöter anmäler önskemål härom.

 

Styrelsen är beslutsför när minst två tredjedelar (2/3) av ledamöter är närvarande.

§ 9 REVISION

 

För granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning anlitas en auktoriserad revisor. Det åligger styrelsen att tillse att stiftelsens räkenskaper förs på ett överskådligt och ändamålsenligt sätt och enligt gällande praxis.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

 

Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Före den första maj varje år skall berättelse över verksamhet och styrelsens förvaltning tillsammans med räkenskaper för avsedd tid överlämnas till revisorn. Denne skall senast sista maj avge revisionsberättelse. Har revisorn inte funnit grundad anledning till anmärkning kan styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

§ 11 BUDGET

 

Detaljerad budget för ett (1) år upprättas till, och behandlas vid, styrelse-sammanträde under perioden oktober – december.

§ 12 ÅRSMÖTE

 

Årsmöte skall hållas en gång per år före juni månads utgång. Kallelse med föredragningslista samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall ske genom brev, avsända senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 13 OBLIGATORISKA FRÅGOR

 

Vid årsmötet skall följande frågor alltid behandlas:

 

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Mötets stadgeenliga utlysande.

Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.

Val av styrelseledamöter, revisor samt (om nödvändigt utom styrelsen) sekreterare och kassör.

Genomgång av bokslut för föregående räkenskapsår.

Uppläsning av revisionsberättelsen.

Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om tillgängliga medels förvaltning.

Firmatecknare för perioden intill nästkommande ordinarie årsmöte.

Övriga ärenden som inlämnats till styrelsen av revisor eller styrelseledamot.

 

§ 14 STADGEÄNDRING

 

Stadgarna kan ändras genom beslut av två på varandra följande styrelsemöte med minst tre månaders mellanrum och tre fjärdedelar (3/4) majoritet.

§ 15 STIFTELSEN UPPLÖSES

 

Om stiftelsen upplöses, skall alla dess tillgångar, med avdrag för löner och sociala kostnader och andra vid tillfället upplupna kostnader användas för ändamål som angives i § 2 i stadgarna.